Reegth
 

ข้อมูลประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

ภาษา

Brunei

BN

+673

บันดาร์เสรีเบกาวัน

423146

บรูไน

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

BND

เวลา

BKK -1

ไฟฟ้า

230 Volt

พื้นที่

5770

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Brunei

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Brunei

ข้อมูลอื่นๆ

Brunei

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

บันดาร์เสรีเบกาวัน

สนามบินบรูไน

WZ.png

รอแยลบรูไน

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

20110

ราคาจองด้วยตนเอง

฿