Reegth

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

ภาษา

รัฐ /ภูมิภาค / มณฑล

Costa Rica

CR

+506

4857274

คอสตาริกา

ทวีป

ค่าเงิน

CRC

เวลา

BKK -13

พื้นที่

51100

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Country

จำเป็นต้องมีวีซ่าเข้าประเทศคอสตาริกา

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Country

การต่อเครื่องไม่เกิน 12 ชั่วโมงในที่พักผูเดินทางเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ต้องมี วีซ่า

ข้อมูลอื่นๆ

Country

ต้องมีประกันการเดินทางที่คุ้มครองกรณีป่วย Covid ต้องมี QR Code ในการเข้าประเทศโหลดที่ HTTPS://SALUD.GO.CR/

arrow&v

San Jose

ซันโฮเซ

0

 Contact us at : Tel +66 807757177 / reegth@hotmail.com  or Chat with our Staff below

  • Facebook
  • YouTube