Reegth
 

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Indonesia

ID

+62

1994569

จาการ์ตา

อินโดนีเซีย

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

IDR

เวลา

BKK +0

พื้นที่

26115456

ภาษา

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Indonesia

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Indonesia

ข้อมูลอื่นๆ

Indonesia

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Soekarno Hatta

ซูการ์โนฮัตตา

จาการ์ตา

WZ.png

แอร์เอเชีย FD

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

3355

ราคา

฿

3155