Reegth
 

ข้อมูลประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

ภาษา

Malaysia

MY

+60

กัวลาลัมเปอร์

329847

มาเลเซีย

ทวีป

เอเชีย

ค่าเงิน

MYR

เวลา

BKK -1

ไฟฟ้า

พื้นที่

32203200

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Malaysia

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Malaysia

ข้อมูลอื่นๆ

Malaysia

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

กัวลาลัมเปอร์

สนามบินกัวลาลัมเปอร์

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย AK

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2230

ราคา

฿

2130

ปีนัง

สนามบินปีนัง

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย AK

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

2030

ราคา

฿

1930

โกตากีนาบาลู

สนามบินโกตากีนาบาลู

กรุงเทพมหานคร

สนามบินดอนเมือง

WZ.png

แอร์เอเชีย AK

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

3155

ราคา

฿

3055