Reegth
 

ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ , ยุโรป

arrow&v
arrow&v

Geneva Inter

เจนีวา อินเตอร์

เจนีวา

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

1910

ราคา

฿

1910

Zurich Inter

ซูริค อินเตอร์

ซูริค

WZ.png

สายการบิน

จากกรุงเทพฯ

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

12370

ราคา

฿

12020

ข้อมูล

ประเทศ

รหัสประเทศ

รหัสโทรศัพท์

เมืองหลวง

จำนวนประชากร

Switzerland

CH

+41

8183800

ซูริค

สวิตเซอร์แลนด์

ทวีป

ยุโรป

ค่าเงิน

EUR

เวลา

BKK -5

พื้นที่

41285

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินด้วยพาสปอร์ตไทยทางเข้าสู่

Switzerland

การเข้าประเทศพาปอร์ตต้องมีอายุอย่างต่ำ 3 เดือน และต้องใช้วีซ่าแชงเก้นท์ และแสดงเอกสารเดินทาง ออกจาก แชงเก้นท์

เดินด้วยพาสปอร์ตไทยเปลี่ยนผ่าน

Switzerland

การเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิได้มาจาก หรือกลุ่มแชงเก้นท์ และอยู่ในอาคารผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินไม่เกิน 24 ชั่วโมงไม่ต้องมีวีซ่า

ข้อมูลอื่นๆ

Switzerland

ต้องมีใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษว่าปลอดโควิดไม่เกิน 72 ทางสนามบินจะกักตัว 1-3 วัน ทุกกรณียกเว้นผ่านการฉีดวัคซีน โควิดแล้วไม่ต้องกักตัว