Reegth
top of page

ชำเงินก่อนเดินทางมากกว่า

1

วัน

ชำระเงินหลังการจองไม่เกิน

1

ชั่วโมง

สำภาระโหลด

+฿800

ระบุที่้นั่ง

เพิ่มเงิน

ยกเลิกก่อนใช้ขาแรก

ไม่ได้

ยกเลิกบางส่วน หรือน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

ไม่ได้

คำนวนก่อนใช้ขาแรก

ไม่ได้

แก้ไขหลังใช้ขาแรก

สิ้นสุดการขาย

30 ธันวาคม 2566

เริ่มเดินทางก่อน

31DEC24

นโยบายการเข้าออกประเทศ

ออกบัตรโดยสารในประเทศ

ความรับผิดชอบของผู้บริการ

ข้อจำกัดสิทธพึงมีเมื่อซื่อแบบ

ราคาไม่รวมภาษีและ Surcharged

โปรดตรวจสอบด้านล่าง

ภาษีค่าธรรมเนียม และ Surcharged ต่างๆ นะวันที่

THB

7 พ.ย. 2566

bottom of page