Reegth
 

ราคาบัตรโดยสารบินสู่เมือง

ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส , ยุโรป

กรุงเทพมหานคร

สนามบินสุวรรณภูมิ

เมืองปลายทาง

สนามบินชาร์ล เดอ โกล

WZ.png

เอทิฮัด

ค่าโดยสารบิน

ไป

การจองด้วยตนเอง, ต้องบริการตนเองทุกกรณี. การจองผ่านพนักงานอาจมีความแตกต่างด้านราคา.

ราคาในการจองผ่านพนักงานอยู่ที่ 

฿

11420

ราคาจองด้วยตนเอง

฿