Reegth
top of page

Last updated on 

30 พฤษภาคม 2567 02:05:23

มาตรฐานบัตรโดยสารค่าเงินอื่นๆ FLEX

เมื่อสายการบินได้รับการรับรองจากองค์กรการบินสากล IATA แล้วเลือก

1. ไม่รับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
2. จำกัดการรับผิดชอบต่อลูกค้า กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
4. จำกัดหรือละเว้น การรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีล้มละลาย

สายการบินดังกล่าวมีความพร้อมที่จะรับเงินด้วยค่าเงินอื่นๆ
ส่งผลกระทบต่อราคา

1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 2.5-3%
2. ภาษีซื้อขายของประเทศต้นทาง แล้วแต่ประเทศ 0-10%
3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายผ่านบัตรเครดิต รวมทั้งสิน 2.5-5 %

ส่งผลกระทบต่อผู้เดินทาง

1. ค่าธรรมเนียมสูญเปล่ากรณียกเลิก
2. ข้อจำกัดในการได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
3. อาจโดนชะลอ หรือละเว้นการคืนเงิน กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือล้มละลาย
4. สายการบินที่เข้าร่วมในข้อตกลงนี้น้อย
5. เข้าถึงบริการทุกประเภท


ค่าธรรมเนียมการซื่อขายใดๆที่ทางธนาคารเข้าไมาเกี่ยวข้องไม่อาจทำเงินคืนได้ทุกกรณี
bottom of page