Reegth
 

ข้อมูล

รหัสเที่ยวบิน / อ้างอิง

MF

ชื่อ

Xiamen Airlines

เซี่ยเหมินแอร์ไลน์

รหัส IATA / หมายเลขตั๋ว

ขึ้นต้นด้วย

โทร

เมืองท่า

สะสมไมล์สู่บัตร

UX - Suma Mile

สะสมไมล์จากเที่ยวบิน

แอร์ยูโรปา