Reegth
top of page

Last updated on 

27 สิงหาคม 2566 07:42:55

วีซ่าปลายทาง บราซิล /BR/
หนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น ......
ต้องมีหนังสือเดินทาง
- หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่ยอมรับในการเข้าจะต้องมีอายุตลอดระยะเวลาที่ตั้งใจจะเข้าพัก
การยกเว้นหนังสือเดินทาง:
- บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราว
ข้อจำกัดในการรับสมัครและการขนส่ง:
- ผู้โดยสารที่มีหนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ต้องใช้วีซ่า สถานทูตในกรุงเทพฯ โทร 662 679 8567
ยกเว้นสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม:
- ความถูกต้องของวีซ่าระยะยาว /1, 3 และ 5 ปี/ วีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจเริ่มในวันที่ออกวีซ่า
- การขยายเวลาการเข้าพักเป็นไปได้สำหรับผู้เข้าชมที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
- ผู้ถือวีซ่า TEMP V หลายครั้งที่ออกโดยบราซิลจะต้อง:
  - เข้าสู่บราซิลภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกวีซ่า
  - วันหมดอายุของวีซ่าระบุไว้ในช่องพราโซของแสตมป์ สำหรับผู้ถือหนังสือขยายระยะเวลาของวีซ่า TEMP V /ขั้นตอนใบรับรองเดอทราไมต์/ ที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมของบราซิล วันหมดอายุใหม่ของวีซ่าจะถูกระบุไว้ในฟิลด์การตรวจสอบความถูกต้อง
คำเตือน:
- ผู้เข้าชมที่ไม่ได้ถือตั๋วไปกลับ/ต่ออาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
 - สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับผู้โดยสารที่มีวีซ่า VIPER ที่ออกโดยบราซิล

อ้าวอิง

VISA DESTINATION BRAZIL /BR/

NORMAL PASSPORTS ONLY ......

PASSPORT REQUIRED.

- PASSPORTS AND OTHER DOCUMENTS ACCEPTED FOR ENTRY MUST BE VALID FOR THE PERIOD OF INTENDED STAY.

PASSPORT EXEMPTIONS:

- NATIONALS OF THAILAND WITH A TEMPORARY PASSPORT.

ADMISSION AND TRANSIT RESTRICTIONS:

- PASSENGERS WITH A HANDWRITTEN PASSPORT ARE NOT ALLOWED TO ENTER.

VISA REQUIRED, EMBASSY IN BKK TELL 662 679 8567

EXCEPT FOR NATIONALS OF THAILAND FOR A MAXIMUM STAY OF 90 DAYS.

ADDITIONAL INFORMATION:

- THE VALIDITY OF LONG TERM /1, 3 AND 5 YEARS/ TOURIST AND BUSINESS VISAS STARTS ON THE DAY OF ISSUANCE.

- EXTENSION OF STAY POSSIBLE FOR VISA EXEMPT VISITORS.

- HOLDERS OF MULTIPLE ENTRY TEMP V VISA ISSUED BY BRAZIL MUST:

- ENTER BRAZIL WITHIN 1 YEAR OF THE DATE OF ISSUE OF THE VISA

- THE EXPIRY DATE OF THE VISA IS SPECIFIED IN THE PRAZO FIELD OF THE STAMP. FOR HOLDERS OF A LETTER OF EXTENSION OF TEMP V VISA /CERTIDAO DE TRAMITE PROCESSUAL/, ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE OF BRAZIL, THE NEW EXPIRY DATE OF THE VISA WILL BE SPECIFIED IN THE VALIDA ATE FIELD..

WARNING:

- VISITORS NOT HOLDING RETURN/ONWARD TICKETS COULD BE REFUSED ENTRY.

- THIS DOES NOT APPLY TO PASSENGERS WITH A VIPER VISA ISSUED BY BRAZIL.

VISA TRANSIT BRAZIL /BR/

NORMAL PASSPORTS ONLY ......

ADMISSION AND TRANSIT RESTRICTIONS:

- PASSENGERS WITH A HANDWRITTEN PASSPORT ARE NOT ALLOWED TO ENTER.

VISA NOT REQUIRED.

TWOV /TRANSIT WITHOUT VISA/:

- PASSENGERS WITH A CONNECTING FLIGHT BOOKED ON THE SAME TICKET IN TRANSIT.

- THIS TWOV FACILITY DOES NOT APPLY AT CURITIBA /CWB/,FLORIANOPOLIS /FLN/, PORTO ALEGRE /POA/, PORTO SEGURO /BPS/ OR SALVADOR /SSA/.

BR / BRA ข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ ประเทศ บราซิล

ข้อมูลสำคัญ

27/8/66 05:26

เมืองหลวง ของ ประเทศ บราซิลคือ เมือง บราซิเลีย

เมืองหลวง

27/8/66 05:57

ประเทศ บราซิล ตั้งอยู่ในพื้นที่การบิน IATA TC1

พื่นที่การบิน

27/8/66 06:20

ประเทศ บราซิล ตั้งอยู่ ทวีป อเมริกาใต้

อเมริกาใต้

27/8/66 06:19

รายชื่อ สนามบิน เมือง แลบะ รัฐทั้ง 27 ของ ประเทศ บราซิล

รัฐ เมือง สนามบิน

27/8/66 06:22

ประเทศ บราซิล ใช้ค่าเงินเป็น BRL วิธี FXP ค่าเงิน BRL จากระบบ

ค่าเงิน

27/8/66 06:49

โทรไป ประเทศ บราซิล ใช้ +55 โทรฉุกเฉินภายใน บราซิล 190

โทรศัพท์

27/8/66 06:52

ภาษาที่ใช้กันทั่วไปใน ประเทศ บราซิล คือ โปรตุเกส อังกฤษ และ สเปน

ภาษา

27/8/66 07:49

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปใน ประเทศ บราซิล เหมืองหลักใช้ 120V เมือง..

ไฟฟ้า

27/8/66 07:51

การขับรถใน ประเทศ บราซิล ใช้ขับขี๋สากล / ขับรถด้านขวา

การขับขี่

27/8/66 07:53

การเปลี่ยนเที่ยวบินผ่าน ประเทศ บราซิล คนไทยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า

เปลี่ยนเที่ยวบิน

27/8/66 07:41

ส่วนลดบินภายในประเทศบราซิล โดย สายการบิน ลาแทม LA

ในประเทศ

28/8/66 05:55

สถานทูตไทย เมือง บราซิเลีย ประเทศ บราซิล โทร +556132246943

บราซิล

27/8/66 06:14

ค่าโดยสารไปเดินทางไป ประเทศ บราซิล เริ่มต้นที่ ฿37275

เดินทางไป

27/8/66 15:48

ค่าโดยสารไปเดินภายใน ประเทศ บราซิล เริ่มต้นที่ ฿1525

ภายในประเทศ

27/8/66 15:49
bottom of page