Reegth
top of page

Last updated on 

30 พฤษภาคม 2567 01:55:19

มาตรฐานบัตรโดยสารค่าเงิน USD ๆ

เมื่อสายการบินได้รับการรับรองจากองค์กรการบินสากล IATA แล้วเลือก

1. รับความเสี่ยงต่อบัตรเครดิตปลอม
2. รับผิดชอบต่อลูกค้า กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตามมาตรฐาน IATA
3. รับผิดชอบคืนลูกค้ากรณีล้มละลายตามกำหนดการและเวลาที่ IATA กำหนด

สายการบินดังกล่าวมีความพร้อมที่จะรับเงินด้วย USD
ส่งผลกระทบต่อราคา

1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 2.5-3%
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายผ่านบัตรเครดิต รวมทั้งสิน 2.5-5 %
3. อาจมีภาษีการขายของประเทศสหรัฐ

ส่งผลดีต่อลูกค้าคือ
1. สายการบินทั่วโลกมากกว่า 90% เข้าร่วมในข้อตกลงนี้
2. ได้รับมาตรฐานการคุ้มครองลูกค้าอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐาน IATA
3. ใช้ได้กับทุกราคา ทุกบริการของสายการบินที่เข้าร่วมในข้อตกลงนี้


ค่าธรรมเนียมการซื่อขายใดๆที่ทางธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องไม่อาจทำเงินคืนได้ทุกกรณี


 

FXP/R,LAX.LAX,FC-THB
+USD 20
X7%

bottom of page