Reegth
top of page

เมือง ออสโล นอร์เวย์กลาง ประเทศ นอร์เวย์ TC2 ทวีป ยุโรปเหนือ นอร์ดิกสแกนดิเนเวีย ฝั่งแอตแลนติก เสรียุโรป เชงเกน

โทร######
รหัสไปรษณีย์ ######
09
01

สนามบินใกล้เคียงตัวเมือง ออสโล NO                                
เช่น
OSL OSLO,NO               1 MI/  2 KM   N  
TYF FRYKLANDA,SE            66 MI/ 106 KM   E  
TRF TORP,NO              76 MI/ 122 KM  SW  
NTB NOTODDEN,NO            79 MI/ 127 KM  SW  
HFS HAGFORS,SE             87 MI/ 140 KM   E  
SKE SKIEN,NO              88 MI/ 142 KM  SW  
MXX MORA,SE              128 MI/ 206 KM  NE  
SOG SOGNDAL,NO            149 MI/ 240 KM  NW  
ORB OREBRO,SE             154 MI/ 248 KM  SE  
RRS ROROS,NO             165 MI/ 266 KM   N

bottom of page